Yat i ñ a s awa

Aljiri vendedor

Juan de Dios Yapita
lunes, 22 de diciembre de 2014 · 20:03
Continuamos con la narración de don Vicente 02/02/1979 /B. Jaqinakast janit arsusiñ puyripkpachasti. /V. Sasipkiw jumataki. Mama llullu ch’uqi, -Mama llullu ch’uqi (remedo) kun aka lunthata-. /B. Ukatsti /V. Ukhamxay sischixa. -Lunthata, lunthatasisax ampi, Aka lunthat inyunanaka, aka lunthat k’ank’anaka- /V. Amukisipktwa. /B. Phisqa liwrak awir mä kustal apaqisti, ¡tatta! /V. Ukham luri, ukham luri /B. ¡Tatta! /V. Yast ukatx jaqix munchixay mä kuk alaqt’asiñsa, mä t’ant’ alt’asiñsa. Yaqhipa, ni kuna jan qullqinisk ukhama, may sintisipxixa. Yast ukhama, ukham lurixa. Uywx apsuyi, ukat jichhaxa, uka uywax yast ukatxa, ukhax chika arumata, nayax ñä arumax pinsasta. Ukax saparmanthirakiw jutix uka istux, Kun satas uka /B. Municipa. /V. Municipaxa, uñirixa Ukat ukax jichhax nan jan sum pichxirist, naruxay mult pajaychitaspaxa. Kawkit awilax pajaspaxa. Jumaw pajitätax sischixay. /B. Ukataq qullq katuntasi, jumanaka qullqti ganapxta awira, Wali lij arsusiñapuniy /V. Ukat jichhaxa, ukxa. awir, asta, kay akhar llint’katt’astxa umxa asta, waltit asta pilat waytasin mätuq thiyat qallantanta ast q’umak asta, ast jarisktsti, awir ukataq thayanansti, uka thaya timpunnakansti. Sapa qhumunt mantanki ukha, lurasktxa. /B. Sapa siman lij khumunt mantanki ukha. /V. Khuriru antis sarkis ukax walikixiya. Janiy ukanakx lurkitixa. Awisasa, yanapt’asjamacharakituw. /B. Ukatsti. /V. Ukham ukx jarista q’umachaskta. Suma q’umapuni patyux jan akch’as q’apkiripuni. /B. ¡Tatitu!, janiw walikiti. Ukham uk lurta. Yasta ukatx jichhaxa, ukanxa, anat karnawalanaw ukhaw waliw ast wisitax juti, wiraxuchanaka thuqt’asisa. Uka tukäwi uka kuchtnaka, ukanakjama, tukantasa, pachpar pumpu patar jawq’añ ukata, mujllirakis jawq’anti, janti jichha utjaspachaxay. Mujllirakis jawq’anti ukat akampi, sikhantaskaraki, ukhamarakisa. Ukhamaw mantanixa, ¡Asta misturax! /B. Ukax ast inpitaspachaxay. /V. Impitasix  ast  mantanixa. Awilaru arumtiri jutaskchi kunararakiskchi. Patyun tuqunti. /B. Ch’allirixay jutpachaxa.
/V. Ukan asta, altusar makhati asta. Kuwatupar manti, ukan ast mistur ast apsuni, asta altus pata jipi  akch’a pata, misturax. Ukat nax pä sakillt qawqha irantasin apanta. Ukat akan qhipakamarakis apnaqasktanxa, uka mistunakxa. Janixay mistura kamacht’atäkchisa. Ukham irantasin nä  ukanak apasinkta. Ukhama, yast ukat jichhaxa, lastusïxi, yast lastusix manq’iriw mantxi. Mantxi yast almursxiw. Ukat waljachixay wiraxuchanakaxa, umaratäpxaraki yaqhipa. Ukhama, ukat jupa awilax jan umatäkitix, si. Yast manqarapxi, manq’arapxi,  yasta puchunakax miststani miststani. Yaqhipax janiw manq’aqatakit yämasa. /B. Ukhampunixay. /V. Miststanix ukhamaw ukata, k’uchikiw nax ukx warthapist mä phuntirkama. Naxay palatx jarstxa. Manq’as urasaxa, ast aljirin palatux palatx jaripxtxa. Jan punkux mitiskit ukaruxa. Nanakapuniw jarirx ukarux sayt’asipxtxa, wi. Q’uma jarirapxta sikarapxta. mulirjama. Puchtunaparux kumiturar uskuntxapxta, ukat saraqanxapxtxa. Ukat jichhax jäll ukhamaw. Yast tukt’ayxi, mistxi. Yasta, may aywsuwayi. Jupa qhipaqatak kachsunix, qhipariw. Ukat jichha mistuni. –n,n mayninaka mistu saraqxi, thuqt’asisay saraqawayxi, ukat. Yast siytrasi  -Kawiksa uka puchunak kawkharus apthapta- /V. Ukax mama, sasaw asnuqatachixay phuntin phuqhachixay. Napï kusistay. Ayyy puchx tintat manq’asï akana apaqasiwayä, sasa. Ukat ukan -kawkisa- /V. Ukaxa, aptasiw n uñart’asi. Kallsusiwayxi. Kawkiru apaskchi. Ukhama, ukham yani. /B. Ni manq’s ni kuna. /V. Ni kuna, jisk’a anjama lij ukhamakirakikiw kirasxta. Q’ala warthapitachixaya. Ukat lij apasxi. Ukat ukhamaki palatunak jarthapta, mistunxta ukat yast tukt’ayxta, ukat jichhax. Ukat ukax aljirix, isti pä punkuw ukankixa, janiw mä punkukiw. Ukat ukapï jinti manq’ apayix  uka kay akhja waxt’i. Uka kayxa ukanaka may piqti, may phukhur waranti. siwullamp khuchhuntas ukhamak phayixa. /B. Jani aychan ni kuna. /V. Ni kuna, mun jani manq’apxta. Pirmiru janiw munirïktti.Yast manq’atx mun janiw manq’xapxtxa.
 
Juan de Dios Yapita es lingüista.

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

149
94

Comentarios

Otras Noticias